Products

Patient Monitor

เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย

Electrocardiograph

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

Vital signs Monitor

เครื่องวัดสัญญาณชีพ

Fetal Monitor

เครื่องติดตามสัญญาณชีพมารดาและตรวจอัตราการเต้นหัวใจทารกในครรภ์

Defibillator

เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า

Infusion Pump

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด

Syringe Pump

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา

Blood Pressure Monitors

เครื่องวัดความดันโลหิต

Incubator

ตู้อบสำหรับเด็กแรกเกิด

Radiant Warmer

เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี

Phototherapy

เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง

Pulse Oximeter

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

Spirometer

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด

Instruments

อุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัด

Mask

หน้ากากอนามัย

Other...

อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ