เช็คสถานะงานซ่อม


ลูกค้าสามารถเลือกค้นหาข้อมูลจาก เลขที่ใบแจ้งซ่อม หรือ ชื่อโรงพยาบาล หรือ รหัสผลิตภัณฑ์ ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด

เลขที่ใบแจ้งซ่อม
ชื่อโรงพยาบาล หรือร้านค้า
S/Nลูกค้ายินยอมตกลงเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้

1. การแจ้งชื่อโรงพยาบาล หรือร้านค้า พร้อมที่อยู่ที่ถูกต้อง ในการส่งซ่อมสินค้า ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่ลูกค้าต้องปฎิบัติ กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. หลังจากวันรับสินค้ามาที่ แผนก service ภายในเวลา 15 วัน จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับแจ้งความเคลื่อนไหวในการให้บริการหรือลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะได้จากทางเว็บไซต์

3. เมื่อมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาทางลูกค้าเพื่อแจ้งอาการเสียและราคาในการซ่อม ลูกค้าต้องทำการแจ้งกลับมาทางบริษัทเพื่ออนุมัติงานซ่อมภายในเวลา 30 วัน (ถ้าลูกค้าไม่ทำการแจ้งอนุมัติกลับมาทางบริษัท ทางบริษัทจะถือว่าท่านไม่อนุมัติงานซ่อมใน case นั้นๆ และจะส่งสินค้าคืนกลับ)

4. เมื่อลูกค้าทำการอนุมัติงานซ่อม ทางบริษัทจะดำเนินงานซ่อมภายใน 15 วัน (กรณีที่มีอะไหล่พร้อมเปลี่ยน)

5. กรณีไม่มีอะไหล่ บริษัทจำเป็นต้องทำการสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 60 วัน ในการสั่งอะไหล่

6. เมื่อทำการซ่อมสินค้าเสร็จเรียบร้อย ทางบริษัทจะแจ้งกลับทางลูกค้าเพื่อต้องการทราบความประสงค์ในการส่งสินค้าคืนแก่ท่านลูกค้า

7. ในการจัดส่งสินค้าคืนกลับ ทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าให้กับท่านลูกค้า ตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งกับทางบริษัท ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่แจ้งซ่อมสินค้าเสร็จ (กรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าด่วน ทางบริษัทจะจัดส่งให้กับลูกค้าทาง ไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่งเอกชน)


ลูกค้ายินยอมตกลงเงื่อนไขการให้บริการกรณีออกไปซ่อมนอกสถานที่

1. การแจ้งชื่อโรงพยาบาล หรือร้านค้า พร้อมที่อยู่ที่ถูกต้อง และระบุปัญหาที่ลูกค้าได้พบในการแจ้งซ่อมสินค้า ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่ลูกค้าต้องปฎิบัติ กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกรวดเร็วที่ทาง แผนก service จะวิเคราะห์ปัญหา และนำอะไหล่ออกไปซ่อมให้ลูกค้าได้ถูกต้อง

2. กรณีที่ทาง service ออกไปให้บริการแก่ท่านลูกค้า แล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในขณะนั้น จึงจำเป็นต้องนำสินค้ากลับมาเช็คความผิดปกติอีกครั้ง ลูกค้าต้องเซ็นยินยอมให้กับทางเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุอุปกรณ์ให้ครบถ้วนกับทางเจ้าหน้าที่ หากลูกค้าไม่มีการเซ็นยินยอมการรับสินค้าหรือเซ็นแต่ระบุอุปกรณ์ที่นำกลับมาเช็คไม่ครบถ้วน หากมีกรณีการสูญหายของสินค้าหรืออุปกรณ์ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ โดยทางบริษัทจะยึดจากใบเซ็นรับสินค้านำกลับเท่านั้น

3. กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกให้เจ้าหน้าที่นำสินค้ากลับมาซ่อม และทางเจ้าหน้าที่พบเจอปัญหาแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อสอบถามว่าลูกค้าอนุมัติงานซ่อมใน case นั้นหรือไม่ ถ้าลูกค้าอนุมัติ ทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการซ่อมให้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่แจ้งอนุมัติ